อัตลักษณ์บัณฑิต


อัตลักษณ์บัณฑิตของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง  
 
    
“วินัย  หน้าที่  สามัคคี  เสียสละ  สัจจะ  กตเวที”


 
^